جلسه شوراي معاونين و بخشداران فرمانداري اروميه صبح امروز با حضور سرپرست فرمانداري اروميه، معاونين فرماندار، بخشداران و روساي واحدهاي فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، اين جلسه در راستاي بررسي و رسيدگي به مشكلات بخش هاي شهرستان و همچنين ساماندهي امور داخلي فرمانداري و بخشداري ها برگزار شد.